Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Obszar zaopatrywania obejmuje 4 Gminy. Spółka posiada własne Ujęcie, z którego woda trafia do około 70 tys. mieszkańców.

Dobowo do Miejskiej Oczyszczalni dopływa około 9,5 tys. m³ ścieków, gdzie poddawane są procesom oczyszczania. Posiadanie przez MOŚ ciągu technologicznego wykorzystującego gazogenerator umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby.

Usługi dodatkowe

Poza podstawowym przedmiotem działalności PWiK w Głogowie sp. z o.o. realizuje usługi dla zewnętrznych podmiotów, m.in.:

  • budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • renowacji rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi, takimi jak relining oraz berstlining statyczny,
  • diagnostyki rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz inspekcje za pomocą kamery,
  • lokalizacji wycieków w sieciach wodociągowych metodami elektroakustycznymi przy użyciu nowoczesnego sprzętu - logerów szumu, korelatorów i geofonów,
  • czyszczenia przewodów kanalizacyjnych przy użyciu nowoczesnych samochodów asenizacyjnych,
  • doradztwa w zakresie gospodarki wodomierzowej, analiza zużycia wody przy użyciu specjalistycznych rejestratorów,
  • wykrywania wszelkich podłączeń oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego,
  • usługi laboratoryjne świadczone przez akredytowane laboratorium w zakresie analizy wody i ścieków obejmujące oznaczenia fizykochemiczne i bakteriologiczne

oraz

  • wsparcia w prowadzeniu szeroko rozumianej gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Najważniejsze obiekty techniczne

213 km sieci wodociągowej, ujęcie wody posiadające 18 studni głębinowych, 6 hydroforni, 197 km sieci kanalizacyjnej, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, 6 przepompowni

Personel w 2022 r.

141 zatrudnionych

Ilość wody w 2022 r.

2,7 mln m³

Ilość ścieków w 2022 r.

3,5 mln m³

Inwestycje w latach 2018-2022

Zaopatrzenie w wodę i sieci wodociągowe: 17,5 mln zł
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 16,6 mln zł

Obrót roczny w 2022 r.

38,4 mln zł

Majątek trwały w 2022 r.

132,2 mln zł