O nas

W ramach zaangażowania Grupy GELSENWASSER na rynku międzynarodowym, w roku 2012 została utworzona spółka GELSENWASSER Polska GmbH, której działalność koncentruje się wokół polskiego rynku zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i dostaw energii.

Oferuje ona partnerom gminnym indywidualne modele współpracy i usługi elastycznie dopasowane do miejscowych wymogów. Oferta obejmuje zarówno nabywanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będących własnością gmin, jak i partnerstwo publiczno-prawne na bazie umów koncesyjnych, a także modele kierowania przedsiębiorstwem i poszczególne usługi.

W ramach współpracy gminy zachowują swój wpływ na obszary użyteczności publicznej, a przy tym mogą się dzielić odpowiedzialnością za jakość usług oraz ryzykiem z doświadczonym partnerem. Ponadto spółki i partnerzy zyskują dostęp do najnowszych technologii i łatwiej jest im pozyskać środki na finansowanie planowanych inwestycji.

GELSENWASSER AG w lutym 2021 r. nabyła, za pośrednictwem Gelsenwasser Polska GmbH, 35% akcji INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie. Kolejna transakcja miała miejsce we wrześniu 2023 r. W jej wyniku Gelsenwasser Polska stała się większościowym akcjonariuszem warszawskiej spółki. Gelsenwasser Polska nabyła wszystkie akcje od poprzedniego większościowego właściciela, tj. od SEEN Holding, Gelsenwasser Polska posiada aktualnie 87,09% akcji Grupy INSTAL.

Wraz ze swoimi spółkami zależnymi Energochem Projekt, Ekomvo oraz BPBK Grupa INSTAL oferuje pełen zakres usług w zakresie planowania, budowy i utrzymania infrastruktury w takich obszarach, jak gospodarka wodno - ściekowa, energetyka i gospodarka odpadami. INSTAL koncentruje się obecnie na pozyskiwaniu projektów w sektorach odpadów, energii elektrycznej i cieplnej, aby kontynuować rozpoczętą już dywersyfikację i zmniejszyć swoją zależność od podmiotów komunalnych działających na regulowanym w Polsce rynku wodnościekowym. INSTAL został założony w 1951 roku. Jest on, jako generalny wykonawca, jedną z największych firm budowlanych w Polsce wyspecjalizowanych w realizacji projektów związanych z ochroną środowiska. Do jej klientów należą zarówno przedsiębiorstwa komunalne jak i przedsiębiorstwa prywatne. INSTAL zatrudnia około 100 doświadczonych pracowników, posiada własne zespoły wykonawcze i prowadzi wykwalifikowany nadzór nad instalacjami.