Warunki korzystania

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej, ochrona praw autorskich i oświadczenie o ochronie danych osobowych

W odniesieniu do danych zawartych w niniejszej witrynie internetowej obowiązuje wyłączenie odpowiedzialności cywilnej i ochrona praw autorskich.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Firma GELSENWASSER Polska GmbH nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za treść i oddziaływanie swojej witryny internetowej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność cywilna jest ograniczona do rażącego zawinienia.

Ochrona praw autorskich

O ile nie postanowiono inaczej, powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Jeżeli na powielanie informacji tekstowej i multimedialnej (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itp.) wymaga się uzyskania uprzedniej zgody, znosi ona powyższe ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia wykorzystania.

Wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz oznaczenie celu

Wszystkie dane osobowe pojawiające się w ramach bezpośrednich usług internetowych będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji umowy oraz ochrony uprawnionych własnych interesów handlowych w związku z doradztwem dla naszych klientów i ich obsługą oraz projektowaniem produktów dostosowanych do potrzeb.

Prawo do informacji i jawny wykaz procedur

Na żądanie, zgodnie z obowiązującym prawem udzielimy pisemnej informacji na temat tego, czy i jakie Państwa dane osobowe zostały zapisane. W naszym jawnym wykazie procedur ujęliśmy dane zgodnie z § 4e Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

Dzieci

Dzieci nie powinny przekazywać firmie GELSENWASSER Polska GmbH żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. GELSENWASSER Polska GmbH sugeruje wszystkim rodzicom i opiekunom, aby poinstruowali swoje dzieci o bezpiecznym i odpowiedzialnym postępowaniu z danymi osobowymi w internecie. Firma GELSENWASSER Polska GmbH nie będzie świadomie gromadzić ani w żaden sposób wykorzystywać danych osobowych od dzieci, a także nie będzie ujawniać ich osobom trzecim.

Bezpieczeństwo

Firma GELSENWASSER Polska GmbH stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby udostępnione jej dane chronić przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Wraz z rozwojem technologicznym nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w naszych OWH.

Linki do innych witryn internetowych

Witryna internetowa firmy GELSENWASSER Polska GmbH zawiera linki do innych witryn internetowych. Firma GELSENWASSER Polska GmbH nie odpowiada za politykę ochrony danych osobowych ani treść innych witryn internetowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych należy zwrócić się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych, który służy pomocą również w przypadku próśb o udzielenie informacji, wniosków lub skarg.