UMOWA KONCESYJNA

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków może zostać przekazane zewnętrznemu podmiotowi na podstawie długoletniej umowy koncesyjnej. Zaletą tego modelu współpracy jest to, że Gmina przekazuje odpłatnie całość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę lub odbiorem i oczyszczaniem ścieków na rzecz samodzielnego przedsiębiorstwa (GELSENWASSER Polska), które zagwarantuje wzrost jakości świadczonych usług bez szkody dla środowiska naturalnego przy optymalnym poziomie kosztów. Gwarancją sukcesu jest powierzenie tych zadań GELSENWASSER Polska, firmie z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności wodociągowej i kanalizacyjnej. Wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane, aby poprawić jakość świadczonych usług, co będzie służyło przede wszystkim dobru mieszkańców.

Zadaniem GELSENWASSER Polska będzie dbałość o bezpieczeństwo dostaw oraz jakość dostarczanej wody i oczyszczanych ścieków. Będzie ono także ponosiło koszty związane z bieżącą eksploatacją urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przejmie również rozliczenia z klientami. W zależności od długości trwania umowy może także współfinansować inwestycje rozwojowe lub modernizacyjne.

Korzyści dla Gminy:

  • Gmina zyskuje stały przychód z koncesji;
  • Gmina nie ponosi kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń;
  • Gmina przesuwa ryzyko operacyjne na GELSENWASSER Polska;
  • Gmina ma wpływ na ekonomicznie kształtowane ceny świadczonych usług;
  • Gmina ma gwarancję jakości dostarczanej wody oraz oczyszczonych ścieków;
  • Gmina ma wpływ na inwestycje związane z gospodarką wodociągowo ? kanalizacyjną;
  • Gmina jest właścicielem majątku.