MODEL OPERATORSKI

W modelu operatorskim zadanie własne Gminy, polegające na zaopatrzeniu w wodę oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków, zostaje przekazane spółce operatorskiej, której właścicielami są Inwestor oraz Gmina. Majątek pozostaje własnością Gminy bądź też spółki majątkowej należącej do Gminy.

Do głównych zadań spółki operatorskiej należą:

 • eksploatacja oraz utrzymanie urządzeń wodociągowo ? kanalizacyjnych,
 • zawieranie umów z klientami,
 • rozliczanie klientów,
 • przygotowywanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • współudział w tworzeniu długookresowych planów modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Fachowa wiedza, doświadczenie oraz elastyczne podejście do powstających problemów powodują, że GELSENWASSER Polska jest idealnym Partnerem, z którym warto rozpocząć współpracę w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Korzyści dla Gmin:

 • przychody z dzierżawy urządzeń wodociągowo ? kanalizacyjnych;
 • wpływ na kształtowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowo ? kanalizacyjnej;
 • dostęp do wiedzy w zakresie wodociągów i kanalizacji;
 • bezpieczeństwo trwałości i jakości dostaw wody i odbioru ścieków;
 • przeniesienie ryzyka operacyjnego na Operatora;
 • majątek pozostaje cały czas własnością Gminy.

Zasady współpracy pomiędzy Partnerami powinny zostać uregulowane w stosownych umowach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Gmin.