Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Obszar zaopatrywania obejmuje 4 Gminy. Spółka posiada własne Ujęcie, z którego woda trafia do ponad 70 tys. mieszkańców.

Dobowo do Miejskiej Oczyszczalni dopływa około 8 tys. m³ ścieków, gdzie poddawane są procesom oczyszczania. Posiadanie przez MOŚ ciągu technologicznego wykorzystującego gazogenerator umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby.

Właściciele dróg publicznych, właściciele dużych powierzchni oraz klienci indywidualni odciążani są za wody, które podczas deszczu spływają z ich utwardzonych powierzchni do kanalizacji. Wody te w postaci ścieków wpływają do kanalizacji a następnie na oczyszczalnię.

Usługi dodatkowe

Poza podstawowym przedmiotem działalności PWiK w Głogowie sp. z o.o. realizuje usługi dla zewnętrznych podmiotów, tj.:

  • budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • renowacji rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi, takimi jak relining oraz berstlining statyczny,
  • diagnostyki rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz inspekcje za pomocą kamery,
  • lokalizacji wycieków w sieciach wodociągowych metodami elektroakustycznymi przy użyciu nowoczesnego sprzętu - logerów szumu, korelatorów i geofonów,
  • czyszczenia przewodów kanalizacyjnych przy użyciu nowoczesnych samochodów asenizacyjnych,
  • doradztwa w zakresie gospodarki wodomierzowej, analiza zużycia wody przy użyciu specjalistycznych rejestratorów,
  • wykrywania wszelkich podłączeń oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego,
  • usługi laboratoryjne świadczone przez akredytowane laboratorium w zakresie analizy wody i ścieków obejmujące oznaczenia fizyko ? chemiczne i bakteriologiczne

oraz

  • wsparcia w prowadzeniu szeroko rozumianej gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Najważniejsze obiekty techniczne:

203 km sieci wodociągowej, ujęcie wody posiadające 18 studni głębinowych, 6 hydroforni, 164 km sieci kanalizacyjnej, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, 6 przepompowni

Personel w 2016 r.:

146 zatrudnionych

Ilość wody w 2016 r.:

2,7 mln m³

Ilość ścieków w 2016 r.:

3,7 mln m³

Inwestycje w latach 1998-2016:

zaopatrzenie w wodę: 17,1 mln zł, sieć wodociągowa: 22,9 mln zł,
oczyszczalnie ścieków: 12,9 mln zł, sieć kanalizacyjna: 27,5 mln zł

Obrót roczny w 2016 r.:

34,5 mln zł

Majątek trwały w 2016 r.:

119,5 mln zł